'A Stone's Throw'  Ben Rowe 2009

'A Stone's Throw'

mixed media (2009)