'Shadows (Glasgow, Scotland)'  Ben Rowe 2010

'Shadows (Glasgow, Scotland)'

mixed media (2010)